1)       Příprava k resuscitaci

a)       Neopuff: úvodní nastavení: PEEP 5–6 cm, PIP 25–30 cm H20

b)       Ambuvak: bez připojení na centrální kyslík → FiO2 0,21

průtok kyslíku 2l/min bez zásobníku → FiO2 cca 0,35–0,40

průtok kyslíku 2/lmin se zásobníkem → FiO2 cca 0,80–0,90


2)      
„Floppy infant“ – těžká hypotonie, dítě nedýchá, bradykardie pod 60/min nebo bez AS.


a)       Správná poloha dítěte, rychle ověř průchodnost dýchacích cest, ev. odsaj nosohltan při známkách obstrukce HCD.

b)      

1. min

 
Neprodleně zahaj IPPV maskou přes Neopuff vzduchem, úvodních 5 prodechů s delším inspiračním časem 2–3 sekundy, dále frekvence prodechů 30– 40/min, kontroluj AS.

c)       Volej staršího lékaře.

d)       Zahaj měření EKG + pulzním oxymetrem – senzor připevni na pravou horní končetinu.


e)       Průběžně ověřuj správnou polohu dítěte, průchodnost dýchacích cest, leaky a účinnost ventilace (barvu, AS, pasivní zvedání hrudníku→ PIP lze zvýšit až na 40 cm H2O).

f)         Při přetrvávající bradykardii pod 60/min nebo nedetekovatelné AS po 30 vteřinách adekvátní ventilace zahaj zevní srdeční masáž.  Poloha dítěte na resuscitačním lůžku: 1. osoba (lékař,sestra), která ventiluje, stojí za hlavou dítěte. 2. osoba (lékař,sestra), která provádí zevní srdeční masáž, stojí u nohou dítěte. Poměr 3 : 1 (3 komprese hrudníku : 1 prodech). Pokud je příčina kolapsu kardiální (výjimečná situace - např u závažné arytmie, hydropsu), zvážit poměr 15 : 2.

g)       Při přetrvávající cyanóze a bradykardii pod 60/min po 60-90 sek adekvátní ventilace zahaj oxygenoterapii s úvodní koncentrací kyslíku 30–40 % (při měření pulzním oxymetrem dávkuj kyslík k dosažení cílových saturací).

h)       Pokud se ventilace nedaří přes Neopuff, použij ambuvak.

i)         Zjisti rychle anamnestické údaje kolem porodu a pupečníkové hodnoty ABR.

j)         Při známkách těžké perinatální asfyxie vypni radiační zdroj tepla, zahaj pasivní hypotermii.

 
Pokud je resuscitace neúspěšná, přetrvává bradykardie, cyanóza nebo bledost je třeba vyhodnotit se starším lékařem situaci a zvážit intubaci, zajištění cévních vstupů a aplikaci léků Adrenalinu ev. VE.


3)       Volání staršího lékaře před porodem

Vždy, pokud jsou před porodem známky závažné hypoxie a předpokládáme narození těžce deprimovaného dítěte a nutnost kompletní resuscitace (např. hrubě patologický záznam CTG – sinusoidní záznam, déletrvající těžká bradykardie, vyhaslé ozvy; odloučení placenty…).