Mucha Luboš - Horáček Josef • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:166 • score:38.43% •  round rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3= W   1400 0 Jabornický Pavel - Kubšovský Ludvík
2 NSNS4-2 E 100  14 88
3 EWNS3NT+1 S 430  9 56
4 AllNS3+2 N 150  2 12 Nulíček Vladimír - Grgurić Matea
5 NSNS3NT= S 600  9 56
6 EWNS4= E   6202 12
7 AllNS3NT= S 600  8 50 Chuchút Josef - Kabourková Alena
8 noneNS4-2 S   1001 6
9 EWNS5+1 E   68015 94
10 AllNS3NT= N 600  4 25 Vondřich Vladimír - Vrkoč Petr
11 noneNS4x-1 S   1003 19
12 NSNS3NT+1 W   4304 25
13 AllEW3NT+2 N 660  6 38 Medlín Aleš - Volhejn Vít
14 noneEW4= E   4205 31
15 NSEW4= S 620  2 12
16 EWEW1NT-1 E 100  9 56 Svoboda Otakar - Zajíček Bohumír
17 noneEW3NT-1 S   508 50
18 NSEW1NT+2 S 150  1 6
19 EWEW5+1 S 480  8 50 Karlík Petr - Olmer Adam
20 AllEW3NT= E   6007 44
21 NSEW1NT= S 90  12 75
22 EWNS3= S 110  10 62 Netuka Jiří - Jiránek Josef
23 AllNS3= E   1107 44
24 noneNS3NT+3 W   4902 12
25 EWNS4= W   6208 50 Bahníková Eva - Bahník Petr
26 AllNS4+1 W   6507 44
27 noneNS3= N 110  3 19


round result complete result